Deelnemende organisaties

Sluitend samenwerken (SluiS) gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen die betrokken zijn bij burgers waar zorgen over zijn. Zorgen die over het eigen werkterrein uitstrekken, of die bedreigend zijn voor de gezondheid en het welzijn van die burgers zelf of hun omgeving.

 

SluiS is tot stand gekomen op initiatief van twee college programma’s:

Programma Eerder Thuis: verwarde personen

Samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veiligheidshuis en familieleden en verwanten werkt de gemeente Rotterdam actief aan het opsporen en ondersteunen van mensen met verward gedrag.

Actieprogramma Veilig Thuis: actielijn eerder en beter melden

 

 

Deze organisaties zijn aangesloten:

Antes

Wij behandelen en begeleiden mensen met psychische problemen. Of het nu gaat om lichte psychische klachten of om verslaving en ernstige psychiatrische aandoeningen. Jongeren, volwassenen, ouderen: iedereen kan bij Antes terecht.
www.antesgroep.nl

Centrum Voor Dienstverlening (CVD)

Het CVD is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is op die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten. Daarbij wordt vaak samengewerkt met woningcorporaties, GGZ-instellingen, scholen en overige organisaties.
www.cvd.nl

Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond

CJG Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg en maakt zich sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken te kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Daarbij werken we samen met professionals in de jeugdketen.
www.cjgrijnmond.nl

Dock Rotterdam, schoolmaatschappelijk werk

DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen. We zijn actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.
www.dock.nl

Flexus Jeugdplein

FlexusJeugdplein ondersteunt kinderen, jongeren en ouders met vragen of problemen rond opgroeien en opvoeden. We zijn actief in de regio Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden en de Drechtsteden. Onze medewerkers tref je onder andere aan in de Wijkteams van de gemeente Rotterdam.
www.flexusjeugdplein.nl

Gemeente Rotterdam KBR

De Kredietbank Rotterdam (KBR) adviseert, begeleidt en ondersteunt u bij de aanpak van uw financiële problemen.
www.rotterdam.nl

Gemeente Rotterdam Wijkteams en Vraagwijzer

Medewerkers van het wijkteam hebben naast basiskennis over hulp aan jeugdigen en volwassenen elk een eigen specialisme en werken nauw met elkaar samen. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp, hulp bij opvoeden, financiën, wonen, werk, volwassenen, kinderen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg.

Betrokken en leverende organisaties aan de Rotterdamse wijkteams:

Humanitas

Humanitas helpt mensen hun leven zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven. Daarbij vinden wij levensvreugde, geluk, het allerbelangrijkste. Bij alles wat wij doen ligt de nadruk op de leuke dingen in het leven. Humanitas biedt in de regio Rotterdam een uitgebreid aanbod producten en diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening.
www.stichtinghumanitas.nl

MEE Rotterdam

MEE is een dienstverlenende organisatie voor alle mensen met een beperking en/of chronische ziekte en hun directe omgeving. MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.
www.meerotterdamrijnmond.nl

Middin

Middin biedt ondersteuning op maat aan cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. En ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op ons rekenen. Wij bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. In onze werkwijze zoeken we voortdurend naar mogelijkheden. Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland.
www.middin.nl

Prokino Zorg Rotterdam Rijnmond

Stichting Prokino is een landelijke organisatie die kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang, jeugdhulp, gezins- en individuele begeleiding en trainingen aanbiedt. Als maatschappelijke en professionele stichting zonder winstoogmerk zet Prokino zich breed in voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. We doen dit vanuit onze missie “Samen groot worden” en in nauwe samenspraak met ouders en lokale partners.
www.prokino.nl

Reclassering Nederland, afdeling Rotterdam

Reclassering Nederland, afdeling Rotterdam heeft als missie om zorg te dragen voor vermindering van recidive en bij te dragen aan maatschappijbeveiliging. Wij richten ons op de combinatie van delictgedrag en verslavingspsychiatrie.

Samen Ondernemend Leren (SOL) /SOL Ouderen

SOL stelt jong en oud in staat van en met elkaar te leren zodat niemand buiten de boot valt. SOL Netwerk is een jonge, innovatieve aanbieder op het gebied van welzijn met twee belangrijke pijlers: SOL Jeugd en SOL Ouderen. We zijn aanwezig in buurten en op scholen. Door die wijkgerichte aanpak kunnen we persoonlijk en kleinschalig opereren en helpen we buurtbewoners om er voor elkaar te zijn. Samenredzaamheid, noemen wij dat. De maatschappelijk werkers van SOL Ouderen zijn aangesloten op SluiS.
www.solnetwerk.nl

Gemeente Rotterdam Veiligheidshuis

Voor een succesvolle aanpak van criminaliteit, ernstige overlast en gezinnen met veelsoortige problemen, is meer nodig dan zorg of straf alleen. Uit onderzoek blijkt dat een integrale aanpak hiervoor het meest effectief is.

Persoonsgericht en met aandacht voor achterliggende problemen en de omgeving. Om dit te bereiken moeten gemeenten, zorgpartners en justitiepartners nauw samenwerken. Het Veiligheidshuis bundelt  als regisseur deze krachten en geeft er vorm aan. De meerwaarde ligt daarbij in de focus op complexe problematiek, zoals een combinatie van strafbare feiten, verslaving en opvoedingsproblemen.
www.veiligheidshuizen.nl

Veilig Thuis Regio Rotterdam

De Gemeente Rotterdam pakt huiselijk geweld en kindermishandeling aan. Het geweld, wat voorkomt bij gezinnen in de hele stad, moet stoppen. Onder de noemer ‘Veilig Thuis’ werkt de gemeente aan de doelstellingen: gezinnen met geweld zijn sneller in beeld en het geweld stopt duurzaam, zodat plegers niet meer in herhaling vallen. Ieders thuis hoort een veilig thuis te zijn.
www.veiligthuisrr.nl

Stichting Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.
www.ontmoeting.org

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.
www.pameijer.nl

Parnassia/BAVO

www.parnassiagroep.nl

Politie Rotterdam, Programma GGZ

www.politie.nl

 

Deze organisaties adviseren SluiS:

Gemeente Rotterdam, SISA

SISA staat voor Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak, een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. SISA is de regio Rotterdam van MULTIsignaal.
www.sisa.rotterdam.nl

Gemeente Rotterdam, Taskforce Tegenprestatie

De gemeente kan een tegenprestatie vragen aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, voor 20 uur per week of naar vermogen. Een tegenprestatie betekent het doen van werkzaamheden (onbeloond) die nuttig zijn voor de samenleving.
www.rotterdam.nl

Gemeente Rotterdam, Woonoverlastcoördinatie

Als er veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Gelukkig kunnen die vaak in onderling overleg worden opgelost. Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zodanig gedraagt, dat deze persoon daarmee in ieder geval omwonenden in hun woongenot stoort en/of in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt. Als de problemen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dan kunt u hiervan melding maken.
www.rotterdam.nl

Leliezorggroep

Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn biedt in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, thuis en in onze huizen. Dagelijks werken we met veel gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging. ‘Zorg voor elkaar’, dat zien wij als onze roeping, die we elke dag tot uiting brengen naar onze cliënten en tussen collega’s onderling.
www.leliezorggroep010.nl

De Waag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. De Waag heeft behandelingen voor jongeren en volwassenen. Zorg voor veiligheid, dat is onze missie. Dit doen we door maatwerk te bieden voor elke cliënt.
www.dewaagnederland.nl

Zorgbureau Rotterdam Ouderen

Zorgbureau Rotterdam is een interculturele zorgaanbieder voor thuiszorg en thuisverpleging waar iedereen zich thuis mag voelen. Uitgangspunt is dat iedereen kansen moet krijgen om mee te doen. Aandacht voor de cliënt, kwaliteit en professionaliteit staan bij ons hoog in het vaandel met als doel: Een tevreden cliënt!
www.zorgbureaurotterdam.nl