Privacyverklaring Sluitend Samenwerken Website

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe deze worden verwerkt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

De website van SluiS is een product van de gemeente, waarin Centrum voor Publieke Innovatie uw persoonsgegevens namens de gemeente verwerkt. Deze website wordt verzorgd door Centrum voor Publieke Innovatie.

Download hier de privacy verklaring in PDF.

Contactgegevens:
www.publiekeinnovatie.nl
info@publiekeinnovatie.nl

Voorstraat 36
3241 EG Middelharnis
0187 64 0080

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Gegevens worden ten behoeve van de gemeenten verwerkt door Centrum voor Publieke Innovatie. Centrum voor Publieke Innovatie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Soort verwerking:

Er is sprake van geautomatiseerde verwerking. Centrum voor Publieke Innovatie maakt gebruik van geautomatiseerde verwerking door opslag van gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centrum voor Publieke Innovatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Beveiliging:

De SluiS app slaat na de eerste keer aanmelden uw gegevens versleuteld op. Hierdoor is het mogelijk dat er vervolgens middels een pincode ingelogd kan worden in plaats van de combinatie username/ wachtwoord.

De gegevensuitwisseling tussen de SluiS app en de SluiS applicatieserver vindt versleuteld plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Centrum voor Publieke Innovatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Centrum voor Publieke Innovatie hanteert een bewaartermijn van maximaal 2 jaar. Vervolgens worden de meldingen nog 5 jaar in een historisch meldingsarchief bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Centrum voor Publieke Innovatie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Centrum voor Publieke Innovatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centrum voor Publieke Innovatie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: De verbinding tussen de browser van de gebruiker en de SluiS server is een beveiligde HTTPS verbinding, met behulp van SSL-beveiliging, de industrie standaard. Bij het gebruik van een HTTPS verbinding worden alle gegevens versleuteld verstuurd. Deze versleuteling zorgt ervoor dat het voor een kwaadwillende wordt bemoeilijkt ‘af te luisteren’ en eventueel onderschepte data te ontcijferen. De SluiS server is voorzien van een certificaat. Dit certificaat is een digitaal paspoort waarmee de SluiS server bewijst dat de server waarmee de gebruiker communiceert ook echt de SluiS server is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Centrum voor Publieke Innovatie verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht van de Gemeente. Centrum voor Publieke Innovatie heeft geen zeggenschap over deze gegevens. Indien u gebruik wil maken van uw rechten kunt u daarom terecht bij uw gemeente.

Centrum voor Publieke Innovatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of via servicedesk@publiekeinnovatie.nl.

Centrum voor Publieke Innovatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.