Volgende fase SluiS Gelderland Midden

Project SluiS Gelderland-Midden is klaar voor de volgende fase. Na een leerzame pilotperiode staan de volgende fasen van het project in het teken van analyse, rapportage en verantwoording.

Projectleider Claudia Verhagen vertelt: “De pilotperiode duurde ruim een jaar. We hebben verschillende convenantpartijen aangesloten op SluiS, maar helaas niet alle partijen die we op het oog hadden. Dat is jammer maar ook begrijpelijk gezien de prioriteiten die deze partijen moesten stellen, zeker ook vanwege corona. Gelukkig hebben we toch veel geleerd tijdens de pilotperiode. Zo werd in samenwerking de ICT-applicatie doorontwikkeld. Deze is nu technisch gezien klaar voor landelijke uitrol”.

De komende periode staat in het teken van het analyseren van data. Met behulp van een enquête en interviews worden de ervaringen van de direct betrokkenen opgehaald. Claudia vervolgt: “Gedurende het project is nauw samengewerkt met onze collega’s van het Centrum voor Publieke Innovatie en de gemeente Rotterdam. Natuurlijk betrekken we ook hun inzichten en ervaringen bij onze evaluatie”.

Eindrapportage

Na beschouwing van alle inzichten wordt de eindrapportage opgemaakt en advies uitgebracht aan de Stuurgroep Verward Gedrag van de regio Gelderland-Midden. Relatiemanager Annemarie Broersma: “De komende maanden gaat het om het verbinden van alle losse eindjes. Ik ben heel erg benieuwd wat wij op de weg daarnaar toe gaan tegenkomen. Wat halen we uit de data, hoe zijn de ervaringen tot dusver en zijn de uitkomsten te vertalen naar concrete aanbevelingen? Een erg interessante fase voor project SluiS breekt aan!”

In oktober 2021 wordt het project SluiS Gelderland-Midden afgerond. Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor Claudia en Annemarie, mail dan naar SluiSGM@vggm.nl.

Nieuwe SluiS-relatiemanager Gelderland-Midden

Na jaren van enthousiasme en inzet is Harke Hiddink met pensioen gegaan. Harke was ongetwijfeld het bekendste gezicht van de verwijsindex Jeugd in Arnhem en omgeving. Gekleed met hoed en een gele sjaal trok hij erop uit om organisaties te motiveren. Zijn doel was om organisaties beter te laten samenwerken, door hen ertoe te bewegen in een vroeg stadium betrokkenheid bij cliënten aan elkaar kenbaar te maken. Hij was nauw betrokken bij de start van project SluiS in de regio Gelderland-Midden en een bron van kennis voor de projectleider, netwerkpartners en collega’s. Vanwege het aanstaande pensioen van Harke ontstond er een vacature binnen project SluiS Gelderland-Midden.

Elkaar vinden in een vroeg stadium is belangrijk

Toen Annemarie Broersma de vacature zag, reageerde zij direct. “In mijn voorgaande banen bij o.a. reclassering, Slachtofferhulp en de gemeente heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat professionals elkaar in een vroeg stadium weten te vinden. Samenhang in plannen van aanpak is cruciaal om stappen te zetten in een casus. Onderdeel daarvan is dat elke professional weet wie nog meer betrokken is bij de casus om dan met elkaar ‘wie doet wat’ af te stemmen. Het klinkt simpel, maar uit eigen ervaring weet ik dat de praktijk weerbarstig is. Iedere professional heeft tegenwoordig te maken met de druk van een hoge caseload en dito administratielast. Dit in combinatie met soms onduidelijke werkprocessen, interne reorganisaties en/of ziekteverzuim van collega’s, maakt dat het vaak aan tijd ontbreekt.

Afstemming van plannen van aanpak

Als ik voor mezelf spreek dan had SluiS mij hier echt bij kunnen ondersteunen: signaal afgeven en je merkt vanzelf of er een match ontstaat met een andere professional. De tijd daartussen kun je aan andere dingen besteden, wetende dat je vanzelf bericht krijgt van de match. De match leidt tot afstemming van de plannen van aanpak, wat ten goede komt aan de cliënt en daar doe je het uiteindelijk allemaal voor.”.

Annemarie heeft de tijd met Harke goed benut. “We hebben lange werkdagen gemaakt, zodat ik zoveel mogelijk gebruik kon maken van zijn kennis”. Inmiddels is Annemarie volledig ingewerkt en vol aan de slag. Ondanks de moeilijkheden die de coronaperiode met zich meebrengt, heeft zij nieuwe contacten gelegd en partijen aangesloten.

Heeft u vragen voor Annemarie of heeft u ook interesse om aan te sluiten bij de pilot SluiS in de gemeenten Arnhem of Ede, mail dan naar SluiSGM@vggm.nl.

SluiS app nu beschikbaar

Professionals werken op verschillende locaties en maken steeds meer gebruik van mobiele apparaten zoals tablets of smartphones. Om hen te ondersteunen bij het gebruik van SluiS is er nu een app beschikbaar!

Veilig en vertrouwd

Geef via de app eenvoudig en veilig je betrokkenheid aan bij een burger. Met de app op je smartphone kan dat nu waar en wanneer het voor jou het beste uitkomt!

Zijn er ook andere professionals bij deze burger betrokken en is er een match ontstaan? Dan kan je nu via de matchnotificatie in de app met één druk op de knop gelijk contact opnemen.

Door de app te gebruiken kun je nu ook zonder computer of laptop de samenwerking opzoeken! Je gebruikt de app met een zelf gekozen pincode. Voordeel van die pincode is, dat je niet iedere keer je gebruikersnaam en wachtwoord in hoeft te voeren. Dat doe je eenmalig. Zo ben jij de enige die toegang heeft tot de app.

Gemakkelijk inloggen op je computer of laptop

De meest gebruikte functies kunnen nu ook via de app. Wil je toch wat uitgebreider aan de slag, bijvoorbeeld het genereren van statistieken, dan kun je met het scannen van de QR code vanuit de app eenvoudig inloggen op je computer / laptop.

 

Download de app gratis in de App Store of via Google play:

    

Einde ondersteuning van verouderde browsers

Microsoft Internet Explorer 11 en eerdere versies, maar ook oude versies van andere browsers, worden niet meer ondersteund. Een goede werking van de applicatie SluiS wordt met die browsers niet gegarandeerd daar deze browsers verouderd zijn.

Wij adviseren daarom dringend om actuele versies van Firefox, Chrome of Edge te gebruiken.

 

Uitfasering in 2019 gestart

Sinds augustus 2019 wordt in Internet Explorer 11 een waarschuwing getoond dat de ondersteuning van  per 1-1-2020 stopt. Voor oudere versies van andere browsers is de ondersteuning per augustus 2019 gestopt, hiervoor is ook een waarschuwing te zien.

Om de overgang naar actuele browsers te verzachten en om beheerders voldoende tijd te bieden maatregelen te kunnen treffen is de applicatie via deze verouderde browsers op dit moment nog wel te bereiken. Echter een correcte werking wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer gegarandeerd.

Per 1-6-2020 SluiS onbeschikbaar voor verouderde browsers

Het geschikt houden van de applicatie voor oudere browsers staat de innovatie in de weg. Moderne technieken en standaarden worden niet ondersteund in verouderde browsers en visa versa. Ontwikkelingen in de applicatie zouden daarom extra tijd kosten en beperken in de mogelijkheden. Per 1-6-2020 zal het niet meer mogelijk zijn om met verouderde browsers op de Sluitend Samenwerken applicatie in te loggen.

Gebruik een up-to-date browser

Het gebruik van actuele versies van een gangbare browsers is noodzakelijk. Wij ondersteunen voor het gebruik van Sluitend Samenwerken: ChromeFirefox, Edge of Safari. Dit betreft de meest actuele versie en eventueel de drie voorgaande versies van deze browsers. Vraag uw IT-beheerder één van deze op uw computer te installeren.

U kunt uiteraard ook gebruik maken van onze gratis app, beschikbaar voor iOS (App Store) en Android (Play Store).

Weten welke browser u gebruikt? Check dit op https://www.browserchecker.nl/

SluiS positief in beeld

Het torrentje den haag

In de brief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer over de persoonlijke aanpak van problemen van mensen met verward gedrag wordt SluiS aangehaald als positief voorbeeld voor samenwerking tussen professionals:

“Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk en professionals dienen op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid en zorgen rondom een persoon. Via het initiatief SluiS (www.sluitendsamenwerken.nl) kunnen professionals delen dat er zorgen zijn over een persoon, zien of andere partijen actief zijn en sneller opschalen wanneer er risico’s worden gezien”. Dit alles dankzij het onderlinge contact dat kan ontstaan als professionals elkaar vinden in SluiS. “Met ontwikkelingen als SluiS wordt er een enorme stap gezet om informatie en zorgen beter op elkaar af te stemmen en risico’s tijdig in te schatten.

Bij de brief zit een verslag dat is opgesteld in opdracht van ZonMw en het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT). Daarin wordt SluiS genoemd als een goed voorbeeld van informatie-uitwisseling: “Dit project heeft tot doel om professionals die bij eenzelfde persoon betrokken zijn snel en efficiënt met elkaar in verbinding te brengen. SluiS deelt geen inhoudelijke informatie over een persoon.”

Bronnen:

Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag, P. Blokhuis, 10 december 2019,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/10/kamerbrief-over-stand-van-zaken-persoonsgerichte-aanpak-voor-kwetsbare-personen

Rapportage Stand van het land 2019, ZonMw-VLOT, 7 november 2019,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/10/stand-van-het-land-2019-aanpak-voor-personen-met-verward-gedrag

Project SluiS Gelderland-Midden van start
S.J. de Waard – Eigen werk
Sluis in het Apeldoorns kanaal van Dieren naar Hattem – CC 2.5

In de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werken gemeenten en andere organisaties samen aan een goed werkende aanpak van problemen van personen die tijdelijk of blijvend kwetsbaar zijn. Hierbij kun je denken aan verward gedrag. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is het project Sluitend Samenwerken Gelderland-Midden (SluiS GM). Dit jaar wordt een proef uitgevoerd. In juli 2021 wordt advies uitgebracht aan gemeenten in de regio over eventuele definitieve invoering van SluiS.

In de regio Gelderland-Midden worden verschillende verbeteringen uitgevoerd om tot een goed werkende aanpak te komen voor kwetsbare burgers. In 2018 ontstond bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) het idee om de Verwijsindex jeugd uit te breiden naar een Verwijsindex voor personen met een kwetsbaarheid van 0 tot 100 jaar. Hiervoor is steun opgehaald in een gezamenlijk overleg van gemeenten, veiligheidspartners en zorgpartijen.

Na toekenning van subsidie door ZonMw ging project SluiS GM op 1 juli 2019 van start. Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Verward Gedrag. In de Stuurgroep zijn ervaringsdeskundigheid en cliëntenperspectief vertegenwoordigd. Ook doen verschillende partijen mee als gemeenten, Politie, de zorgverzekeraar en zorgpartijen (GGZ, verslavingszorg, Beschermd Wonen, Huisartsenposten).

De afgelopen maanden zijn op ICT-technisch, juridisch en organisatorisch gebied de nodige voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een proef in de gemeenten Ede en Arnhem. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen die eerder zijn opgedaan in de regio Rotterdam. Naar verwachting zal in de loop van januari 2020 de eerste partij gebruikmaken van SluiS Gelderland-Midden.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de projectorganisatie: SluiSGM@vggm.nl

SluiS Rotterdam klaar voor volgende stap!

Het nut en de noodzaak voor professionals om samen met en ten gunste van de hulpvrager samen te werken is niet beperkt tot de jeugd. SluiS is, net als de verwijsindex voor de jeugd, bedoeld als een soort telefoonboekje voor professionals. De evaluatie van de pilot SluiS heeft bevestigd dat professionals het belangrijk vinden om elkaar tijdig vinden. In het streven naar een samenhang van handelen, een integrale aanpak en doelrealisatie is SluiS een gewenst instrument.

Gemeente Rotterdam heeft als eerste gemeente een convenant SluiS en kan nu starten met het implementeren van de organisaties die willen werken met SluiS.

Basiswerking SluiS

De basiswerking van SluiS is afgeleid van de techniek van SISA, de MULTIsignaal verwijsindex, en zoals bedoeld in de Jeugdwet. Een belangrijk verschil is dat de SluiS applicatie het nu wel toelaat om personen vanaf 23 jaar te signaleren. Voorwaarde is wel dat de persoon moet instemmen met het signaal in SluiS.

Meer weten?
Neem contact op via infosluis@rotterdam.nl.


Pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar krijgt vervolg!

In gesprek met Olga Yildiz, de nieuwe projectleider van SluiS:
“Voormalig wethouder Hugo de Jonge zei het al: ‘Zorg houdt niet op bij 23 jaar!’. SluiS is tot stand gekomen op initiatief van de Rotterdamse programma’s: ‘Veilig Thuis’ en ‘Eerder Thuis/ Verwarde Personen’. Deze laatste gaat over burgers, die in verwarde toestand worden aangetroffen. Het komt te vaak voor dat een verwarde burger, omdat hij overlast bezorgt, in een politiecel wordt gezet, terwijl dat de situatie vaak verergert.

Verwijsindex voor de volwassen burger

Ook vanuit het veiligheidsdomein willen professionals tijdig in contact komen met collega’s uit andere domeinen, zoals de gezondheidszorg, werk & inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Door snel de multidisciplinaire samenwerking op te zoeken, kan er eerder met elkaar én de burger een gezamenlijke aanpak worden overeengekomen. Wie wil dat nou niet? Langs elkaar heen werken willen we voorkomen. We zijn er met z’n allen nog altijd van overtuigd dat samenwerken nodig is, dan is het logisch dat je als hulp-/ dienstverlener voor elkaar vindbaar bent en er dus ook voor de volwassen burger een Verwijsindex komt. Hoe goed je ook bij je cliënt doorvraagt, er blijft een risico dat je een organisatie over het hoofd ziet. En mogelijk heeft deze professional nét een ander deel van de puzzel en een ander inzicht.”

Pilot SluiS succesvol afgerond

“Vorig jaar zijn we met 22 organisaties een pilot gestart, met als belangrijkste doel om met elkaar het instrument SluiS vorm te geven. De pilot is ondertussen met goed resultaat afgerond en het voornemen is om de verdere implementatie en de borging van SluiS dit jaar te organiseren.”

Over Olga Yildiz

Olga is sinds eind 2017 gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor was zij 14 jaar werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als sr. Juridisch Beleidsmedewerker, met als belangrijkste aandachtsgebied internationaal strafrecht. “Werken bij de gemeente trekt me, omdat ik me nu bezig kan houden met preventie in het sociale domein en op een andere wijze een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.”

Meer weten over SluiS? Neem dan contact op via: infosluis@rotterdam.nl 
Of neem een kijkje op de website: www.sluitendsamenwerken.nl

 

Nieuwe contactgegevens Helpdesk SluiS

Vanaf heden, 18 juni 2018 zal CPI de Helpdeskfunctie en het functioneel beheer van SluiS worden verhuist naar de gemeente Rotterdam. Dat betekent dat de contactgegevens van de helpdesk Sluitend Samenwerken zijn gewijzigd.

infosluis@rotterdam.nl

06-2323 2688

SluiS 0-100, omdat zorg niet ophoudt bij 23 jaar!

Bij zorgen omtrent kwetsbare jongeren van 0 tot 23 jaar geven professionals in de MULTIsignaal Verwijsindex (SISA Rotterdam) hun betrokkenheid aan. Wanneer blijkt dat er meerdere professionals betrokken zijn bij dezelfde jongere, kunnen zij contact met elkaar leggen en afstemmen hoe zij de deze jongere gezamenlijk het beste kunnen helpen. In de Verwijsindex staat alleen benoemd wie er betrokken zijn. Er staat geen inhoudelijke informatie in de Verwijsindex.

Uit de landelijke evaluatie van de Verwijsindex bleek, dat het goed zou zijn om de Verwijsindex uit te breiden naar alle leeftijden. In de pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar (SluiS) werken de gemeente Rotterdam en ketenpartners nauw met elkaar samen om goede hulp- en dienstverlening te bieden aan inwoners van alle leeftijden.

Het ontstaan van Sluitend Samenwerken 0-100

Sluitend Samenwerken 0-100 (SluiS) is tot stand gekomen op initiatief van de programma’s: “Veilig Thuis” en “Eerder Thuis / Verwarde Personen”. De laatst genoemde gaat over burgers, die in verwarde toestand worden aangetroffen. Het komt te vaak voor dat een verwarde burger, omdat hij overlast bezorgt, in een politiecel wordt gezet. Vaak verergert dat de situatie voor die burger. Ook vanuit het domein veilig willen professionals in contact komen met de collega’s in het zorg-werkveld, zodat bekeken kan worden wat deze burger echt nodig heeft. Daardoor ontstond de vraag, of een systeem zoals de Verwijsindex SISA breder ingezet kan worden. Vervolgens is er contact gelegd met het Centrum voor Publieke Innovatie, dat vanuit MULTIsignaal de Verwijsindex beheert.

“De Verwijsindex openzetten voor alle leeftijden is geen optie, want de veiligheidskant en de ouderen- en volwassen-hulpverlening waren nog niet aangehaakt. Daarom gingen wij met een groep ketenpartners uit deze domeinen in gesprek. Zo konden we nagaan of dit hulpmiddel ook iets voor hun organisaties kon betekenen.”

Organisaties zijn gericht op de aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De reacties waren hierdoor veelal positief, maar men had ook bezorgdheid; “Wat komt er dan op ons of? Wat betekent dit voor de privacywetgeving? Wat betekent dit voor de professionals? Hoe ondersteun je professionals hierin?” Rondom deze vragen heeft het projectteam instrumenten ontwikkeld, dat resulteerde in de Pilot SluiS.

“In SluiS vinden we met elkaar dat het belangrijk is om te signaleren, we hebben er met elkaar over nagedacht, we vinden gezamenlijk uit hoe het werkt en we evalueren gezamenlijk. Niet alleen de gemeente, maar alle 22 organisaties inclusief de gemeente. Naar aanleiding van onze bevindingen zullen we een advies geven aan de rest van Nederland.”

Vanuit allerlei gemeentes en organisaties wordt enthousiast op SluiS gereageerd, maar ook vanuit het Ministerie van VWS. En het enthousiasme van alle betrokken professionals geeft aan dat er behoefte is om in een vroeg stadium met elkaar samenwerken en dat de Verwijsindex voor alle leeftijden hiervoor een goed instrument is.

Samenwerken vereist openheid en kennis

Om te kunnen samenwerken moet je elkaar kennen. Je moet op de hoogte zijn van elkaars belangen en de inhoud van elkaars dienstverlening. Op basis daarvan kan je met elkaar nadenken wat passende hulpverlening is voor dat ene gezin of die ene cliënt en samen een plan te maken. Samenwerken verreist openheid en kennis.

Een concreet voorbeeld uit de praktijk: Een professional zegt tegen zijn cliënt: “Je moet echt even tot rust komen”. En de andere professional zegt vervolgens tegen dezelfde cliënt: “Als jij nu niet gauw gaat solliciteren, dan kort ik je op jouw uitkering!”. Dit veroorzaakt stress, hogere schulden en de geestelijke gezondheid van de cliënt wordt negatief beïnvloed.

Door te werken met SluiS kun je veel beter, gericht op de cliënt en zijn situatie, maatwerk leveren.

FOTO: KONINKLIJKE BOON EDAM | FOTOSTUDIO FEDDE DE WEERT

De beginfase van Sluitend Samenwerken

Vanuit het Programma Veilig Thuis is er met zeven organisaties gestart, inmiddels zijn dat er 22. Na de start kwam de groep er al gauw achter, dat er meer zaken waren waar rekening mee gehouden moest worden. Het begint met een aantal randvoorwaardelijke zaken, zoals de privacywetgeving, die voor verschillende werkterreinen anders is. Daarnaast is het belangrijk om de signalerende professionals mee te nemen en ze te trainen in waarom signaleren van belang is en wanneer je dit doet. Het is belangrijk om niet iedereen zomaar in het systeem te zetten, maar dat er nagedacht wordt over zorgen en samenwerken. Esther is van mening dat je deze informatie niet kan meedelen op een papiertje, maar dat je met elkaar in gesprek moet. ”Uiteindelijk wil je dat je op een zo eenduidig mogelijke manier signaleert, want signaleren is ook een manier van communiceren.”

De beginfase bestond vooral uit het doordenken van de effecten en daar hulpmiddelen opzetten. In de tweede fase is er veel aandacht besteed aan de implementatie van het signaleren. In de derde fase, de uitvoering, hebben we ervoor gezorgd dat de professionals kunnen signaleren en dat we dat monitoren. Momenteel bevinden we ons in de evaluatiefase, waarin we bekijken hoe de pilot een vervolg krijgt.

Een vliegende start!

Zeker in de beginfase schoten de signalen de pan uit! Dat ging heel snel, met honderden per dag. Dit kwam voor een deel door het enthousiasme van de organisaties, maar ook was met een aantal organisaties afgesproken dat we hun cliëntenbestand zouden invoeren in SluiS. Cliënten moeten voordat er een signaal over hen wordt afgegeven wel geïnformeerd worden. Hoe een organisatie informeert, dat is aan de organisatie zelf. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen, maar je moet wel aan elkaar vertellen wat je doet.

Bijvoorbeeld: Het Centrum voor Jeugd en Gezin kiest ervoor om niet iedereen te signaleren, omdat niet elk kind te maken heeft met zorgen, soms zijn het gewoon adviesvragen. Het Centrum voor Dienstverlening signaleert wel alle cliënten. Zij bieden tweedelijns hulpverlening en bij alle cliënten is er sprake van zodanige problematiek, dat zij hun betrokkenheid willen laten zien. Voor elke organisatie is een Organisatieprofiel opgesteld, zodat men intern, binnen de eigen organisatie, en extern, tussen deelnemende organisaties, weet wat je kan verwachten van elkaar.

We zien de enthousiasme, energie en intrinsieke motivatie van de professionals en de deelnemers. “Het is al nogal wat om je nek uit te steken in deze samenleving, waarin we steeds meer bewust zijn van privacy en het zorgvuldig omgaan met gegevens van mensen!” De kracht van deze manier van samenwerken is dat in het systeem alleen wordt vastgelegd, dat een professional betrokken is en geen informatie geeft over de inhoud van die betrokkenheid.

Privacy gewaarborgd

In het begin hadden organisaties soms zorgen over het meedoen. Deze gingen veelal over de privacy van cliënten en over de belasting van de extra registratieve handeling voor de professional. Dat gesprek wordt niet meer gevoerd, het nut heeft zich voor de professionals al bewezen. We krijgen nu vooral de vraag: “Wanneer gaan we dit breed uitzetten?”. Echter om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst de resultaten afwachten.

De pilot is omvangrijk. Deelnemende organisaties doen veelal mee met een gedeelte van hun organisatie. Aan zeven organisaties hebben we helaas ‘nee’ moeten verkopen. De pilot dreigde te groot en te onbeheersbaar te worden. Deze geïnteresseerde organisaties worden wel betrokken in de verdere ontwikkeling. Ze denken mee en worden op de hoogte gehouden.

Sluitend Samenwerken is ons feestje!

Het oprecht willen faciliteren van de deelnemende organisaties is fijn samenwerken; naar professionals luisteren, hen mee laten denken en die input waarderen en terug laten komen in de producten. Esther zegt tegen deze organisaties: “Toevallig heeft de gemeente Rotterdam nu een potje geld om dit te doen, maar het is ons gezamenlijke feestje! Het is niet de gemeente die iets oplegt, maar we ontdekken dit samen.” Ook de evaluatie is een onderdeel dat samen wordt opgeleverd. Op deze manier heb je veel meer kans dat mensen graag mee willen werken. In plaats van het direct in een wet te verankeren. Eerst moeten de effecten worden opgehaald, voordat je het over een wet hebt.

 

Esther Visser is projectmanager en sinds 10 jaar werkzaam voor de gemeente Rotterdam. Zij wordt de laatste jaren vaak ingezet voor projecten waarin de gemeente iets voor burgers wil realiseren in combinatie met automatisering. Vanuit deze ervaring raakte zij betrokken bij de pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar.